انواع تحقیقات علمی بر اساس هدف

انواع تحقیقات علمی بر اساس هدف انجام آنها، به دو دسته تقسیم می شوند. 1- بنیادی 2- کاربردی 1- تحقیقات بنیادی ( مبنایی یا پایه…

ادامه مطلب انواع تحقیقات علمی بر اساس هدف