تاب آوری شهری

تاب آوری شهری یا urban resilience مفهومی است که در برگیرنده کیفیت از شهر است که در آن، شهر در برابر شرایط مختلف توان مقابله…

ادامه مطلب تاب آوری شهری